Loading
Rodriguez - Precision in Motion
RodriguezXXX

Databescherming

Gegevensbescherming bij Rodriguez (GmbH)

De bescherming van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk.

Dit privacybeleid beschrijft precies welke gegevens wij over u verzamelen, op welke wijze dit gebeurt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Straße 20
52249 Eschweiler
Tel.: +49 2403 780 0
E-mail: info@rodriguez.de
Website: www.rodriguez.de

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming

Rodriguez GmbH
Ernst-Abbe-Straße 20
52249 Eschweiler
Tel.: +49 2403 780 0
E-mail: Datenschutz@rodriguez.de
Website: www.rodriguez.de

3. Algemeen over gegevensverwerking

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionerende website, onze inhoud en onze diensten aan te kunnen bieden. Verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in de regel alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om praktische redenen niet mogelijk is en verwerking van de gegevens volgens de wettelijke bepalingen geoorloofd is.

 • Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokken persoon verzoeken voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) als juridische basis.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b) van de EU-AVG als juridische basis. Dit geldt tevens voor verwerkingsprocedés die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van vóór de sluiting van een overeenkomst te nemen maatregelen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, punt c) van de EU-AVG als juridische basis.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, punt d) van de EU-AVG als juridische basis.

Is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG als juridische basis voor de verwerking.

 • Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Opslag kan bovendien plaatsvinden wanneer dit wordt voorgeschreven door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of ander voorschriften die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. Blokkering of verwijdering van de gegevens geschiedt tevens wanneer de door genoemde normen voorgeschreven opslagduur verstrijkt, tenzij een behoefte bestaat voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst.

4. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

 • Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij ieder bezoek aan onze internetsite verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het systeem van de voor het bezoek gebruikte computer. De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van toegang
 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • besturingssysteem van de gebruiker

Deze gegevens worden tevens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet tezamen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 • Juridische basis voor de gegevensverwerking

Juridische basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG.

 • Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen weergeven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de zitting opgeslagen blijven

De opslag in de logbestanden geschiedt om de functionaliteit van de website te verzekeren. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen zeker te stellen.

 • Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Voor gegevens die worden verzameld om de website te kunnen weergeven, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Voor de in logbestanden opgeslagen gegevens is dit na hooguit 30 dagen het geval.

5. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt zgn. cookies. Cookies zijn tekstbestanden die samen met de opgevraagde gegevens naar uw computer worden overgedragen en door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die bij een volgend bezoek aan de website een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt.

Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Een aantal elementen van onze internetsite vereist dat de bezoekende browser ook na wijziging van de site kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen

Wanneer gebruikers onze website bezoeken, worden zij door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en verwezen naar dit privacybeleid. In deze context wordt tevens een aanwijzing gegeven, hoe de opslag van cookies via de browserinstellingen kan worden voorkomen.

 • Juridische basis voor de gegevensverwerking

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch vereiste cookies is artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG, mits de gebruiker hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

 • Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is, het gebruik van websites voor de gebruiker te vergemakkelijken. Bepaalde functies van onze internetsite kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na wijziging van de pagina opnieuw herkend wordt.

Cookies zijn vereist voor de volgende doeleinden:

 • Overdracht van taalinstellingen

De gebruikersgegevens die door middel van technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Voor deze doeleinden hebben wij rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG.

 • Duur van de opslag; mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de computer aan ons overgedragen. U heeft als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op enig moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

6. Webanalysedienst Google Analytics

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website gebruiken wij de software-tool Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (‛Google’). Deze software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (voor cookies, zie hierboven). Bij het bezoek aan de diverse pagina’s van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

· ingevoerde zoektermen

· frequentie waarmee de pagina wordt bezocht

· twee bytes van het IP-adres van het systeem van de gebruiker

· bezochte webpagina

· subpagina’s die via de bezochte webpagina worden geopend

· duur van het verblijf op de webpagina

· frequentie waarmee de webpagina wordt geopend

· type en versie van de browser,

· gebruikt besturingssysteem,

· referrer-URL (de voorafgaand bezochte pagina),

· hostname van de computer (IP-adres),

· tijdstip van het serververzoek,

Deze gegevens worden gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstrekt, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Hiertoe hebben wij Google Analytics op deze website uitgebreid met de code ‛anonymizeIP’. Dit garandeert dat uw IP-adres wordt gemaskeerd en alle gegevens op anonieme wijze worden verzameld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en aldaar verkort.

 • Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Juridische basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG.

 • Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker maakt het mogelijk om een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers uit te voeren. Evaluatie van de verzamelde gegevens stelt ons in staat om informatie over het gebruik van de diverse componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en diens gebruikervriendelijkheid voortdurend te verbeteren. Voor deze doeleinden hebben wij rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt afdoende rekening gehouden met het belang van de gebruiker aan bescherming van diens persoonlijke gegevens.

 • Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

 • Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de computer aan ons overgedragen. U heeft als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op enig moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Om de overdracht van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (m.i.v. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, kunt u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele eindapparatuur, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie wordt op uw toestel opgeslagen en geldt alleen voor de specifieke browser en alleen voor onze website. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dan moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. [Opm.: Aanwijzingen voor het downloaden van de opt-out-cookie kunt u vinden op: developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/.

Wij gebruiken Google Analytics verder om gegevens uit Double-Click-cookies en AdWords te evalueren voor statistische doeleinden. Wenst u dit niet, dan kunt u deze deactiveren via de advertentievoorkeuren-manager ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Verdere informatie over gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics kunt u vinden op de hulpsite voor Google Analytics ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

7. Contactformulier en e-mail

 • Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Wanneer een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevuld aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

· Voornaam

· Naam

· Adres

· Telefoon/fax

· E-mail

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming gevraagd en naar dit privacybeleid verwezen. Als alternatief kunt u ook contact opnemen via het vermelde e-mail-adres. In dit geval worden de via de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De in dit kader verkregen gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de correspondentie.

 • Juridische basis voor de gegevensverwerking

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens met toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1, punt a) van de EU-AVG.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens in het kader van een verzonden e-mailbericht is artikel 6, lid 1, punt f) van de EU-AVG. Ziet het contact per e-mail toe op het sluiten van een overeenkomst, dan is de bijkomende juridische basis voor de verwerking gegeven in artikel 6, lid 1, punt b) van de EU-AVG.

 • Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de behandeling van de contactaanvraag. Bij contactaanvraag via e-mail omvat dit tevens het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die bij de verzendingsprocedure worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

 • Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden toegezonden, is dit het geval wanneer de betreffende correspondentie met de gebruikers is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak afdoende is behandeld.

 • Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Neemt de gebruiker contact met ons op via e-mail, dan kan hij te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

U kunt de intrekking van uw toestemming en uw bezwaar tegen de opslag in tekstvorm (e-mail) op elk gewenst moment aan ons mededelen.

Alle in de loop van het contact opgeslagen persoonsgegevens worden dan verwijderd.

8. Doorzending voor diensten van derden

Dit privacybeleid geldt alleen voor onze webpagina’s en hun subpagina’s. Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere aanbieders op wie dit beleid geen betrekking heeft. Wanneer u onze webpagina’s via een link verlaat, bevelen wij aan om de bepaling inzake gegevensbescherming van iedere website die persoonsgegevens verzamelt, zorgvuldig te lezen.

 • Gebruik van Google Maps

Op onze website kunt u de kaartendienst ‛Google Maps’ van Google Ireland Limited gebruiken, waarop u de locaties van onze vestigingen via een interactieve kaart kunt zien. Daarmee wordt informatie boven het gebruik van de website van Rodriguez, m.i.v. uw IP-adres, aan een Google-server in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Hoewel Google heeft zich er in het kader van haar eigen privacybeleid toe heeft verbonden om geen informatie aan derden door te geven, worden hierop uitzonderingen gemaakt. De verzamelde gegevens kunnen aldus aan derden worden doorgezonden indien hiertoe in de VS een wettelijke verplichting bestaat of wanneer deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Het privacybeleid van Google Irelnad Limited kunt u hier vinden:

http://www.google.com/policies/privacy/.

U heeft de mogelijkheid om de kaartendienst uit te schakelen en de gegevensoverdracht aan Google te voorkomen. Hiertoe kunt u JavaScript in uw browser deactiveren. In dit geval kunt u de locatie-aanduiding niet langer gebruiken.

9. Gegevensoverdracht aan derden

Mits u heeft ingestemd of wij anderszins de wettelijke bevoegdheid hebben, zullen wij uw persoonsgegevens, naast de derde partijen genoemd in artikel 8, voor specifieke doeleinden doorgeven aan de volgende derden:

Wij maken deels gebruik van externe dienstenaanbieders om uw gegevens te verwerken. Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en schriftelijk aangesteld. Zij zijn verplicht zich aan onze instructies te houden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Deze dienstenaanbieders zullen de gegevens niet aan derden doorgeven.

De beschreven ontvangers zijn gevestigd in landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Het doorzenden van de gegevens geschiedt uitsluitend in het kader en onder inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of op enige andere wijze commercieel uitbuiten.

10. Rechten van de betrokkenen

Rechten van de betrokkene

De volgende lijst omvat alle rechten van de betrokkenen volgens de EU-AVG. Rechten die voor de eigen

website niet relevant zijn, hoeven niet te worden vermeld. De lijst kan in dat opzicht worden ingekort.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de EU-AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

 • Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel verkrijgen of wij persoonsgegevens verwerken die u betreffen.

Als dat het geval is, dan kunt u van de verantwoordelijke inzage verlangen van de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens worden verstrekt of zullen worden verstrekt;

(4) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van de opslagduur;

(5) dat u het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat de u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6) dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de EU-AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft u het recht om hierover in kennis te worden gesteld. In dit kader kunt u verlangen om te worden ingelicht over de passende waarborgen conform artikel 46 van de EU-AVG.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke op rectificatie en/of aanvulling van de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijk dient deze rectificatie onverwijld uit te voeren.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

(1) wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4) wanneer u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de EU-AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

 • Recht op gegevenswissing

Wissingsplicht

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) van de EU-AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de EU-AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de EU-AVG.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de EU-AVG.

 • Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de EU-AVG verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 • Uitzonderingen

Het recht op gegevensverwijdering bestaat niet voor zover de verwerking nodig is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3, van de EU-AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1,van de EU-AVG, voor zover het in lid a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Kennisgevingsplicht

Heeft u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijk uitgeoefend, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke in kennis te worden gesteld omtrent deze ontvangers.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), van de EU-AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b), van de EU-AVG, en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Hierbij mag geen afbreuk worden gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 • Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de EU-AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op dergelijk direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Recht op intrekking van een gegevensbeschermingsrechtelijke verklaring van toestemming

U heeft het recht om uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke rust en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen, of

(3) op uw uitdrukkelijke toestemming berust.

Evenwel mogen deze besluiten niet zijn gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, van de EU-AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van de EU-AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de EU-AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de EU-AVG.